KVKK

ASLAN PANJUR

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası


1. Amaç
Bu politika, Aslan Otomatik Panjur tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusundaki genel ilkeleri belirlemek ve kişisel veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu politika, Aslan Otomatik Panjur tarafından işlenen tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

3. Tanımlar

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Aslan Otomatik Panjur, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için işlemektedir:
Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlere ilişkin sözleşmelerin ifası ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi Müşterilerimize yönelik pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi Müşteri memnuniyetinin ölçümü ve arttırılması Müşterilerimizin şikayetlerinin değerlendirilmesi ve çözüme ulaştırılması Müşterilerimize yönelik yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Aslan Otomatik Panjur, kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır:
Müşterilerimizin web sitesi üzerinden yaptığı işlemler Müşterilerimizin firmamıza yaptığı yazılı veya sözlü başvurular Müşterilerimizin firmamızla olan sözleşmesel ilişkisi

6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Aslan Otomatik Panjur, kişisel verileri aşağıdaki kişilere aktarabilmektedir:
Şirketimizle sözleşme imzalamış olan tedarikçiler Şirketimizle sözleşme imzalamış olan iş ortakları Şirketimizle sözleşme imzalamış olan hukuk büroları

7. Kişisel Verilerin Saklanması

Aslan Otomatik Panjur, kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklamaktadır.

8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verilerinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak yapılan işlemin ve alınan kararın, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
Kişisel veri sahipleri, bu haklarına ilişkin taleplerini Aslan Otomatik Panjur'nın info@aslanpanjur.com.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirler.

9. Değişiklikler

Aslan Otomatik Panjur, bu politikayı gerekli gördüğü hallerde güncelleme hakkını saklı tutar.

Google Yorumları

Müşterilerimiz Bizim İçin Ne Dediler?

Ben yaptıkları iş, işçilik ve fiyattan memnun kaldım. Çalışan arkadaşlar saygılı ve ilgili tüm isteklerimi ellerinden geldiğince yaptılar. Hızlıca işlerini tamamladılar. Tavsiye ederim.

Samet Özdemir

Kurumsal

Aslan Panjur'dan otomatik panjur sistemi yaptırmak için internette araştırma yaptım ve çok olumlu yorumlar buldum. Ben de bir şans verdim ve çok memnun kaldım. Panjurlar çok güzel ve kullanışlı. Fiyatları da uygun. Kesinlikle tavsiye ederim.

Yunus Soyupek

Kurumsal
Google Otomatik Panjur
Google Otomatik Panjur